Връщане на продукт

service

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

ДО
„ФИЛДЕКОР“ ЕООД със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, бул. „Трети март“ № 15, регистриран в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201877965, ДДС № BG201877965, тел.: 0893 000 158, електронна поща: shop@mebeldecor.bg, представлявано от Пламен Маринов
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Поръчано на*/получено на*
…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите
…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Адрес на потребителя/ите
………………………………………………………………………………………………………………………….


Желая заплатената цената на стоката да ми бъде възстановена на следната банкова сметка:
………………………………………………………………………………………………………………………….

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата …………..

——————————————————
* Ненужното се зачертава.


Информация относно упражняване правото на отказ от договора

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоките.

2. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. Когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, получи последната стока.

3. Условията, при които връщането се извършва са:
3.1. Потребителят предварително да уведоми собственика на електронна поща: shop@mebeldecor.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;
3.2. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да е запазена и целостта ѝ да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените защитни стикери и други означения, пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (Гаранционна карта, Експедиционна бележка, Касов Бон, Фактура) за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от ЗЗП. На потребителят не се връща намалената стойност на стоката, причинена от изпробването и употребата ѝ.
3.3.При неизпълнение на посочените условия собственикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

4. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя, като потребителят поема разходите за връщането на стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на собственика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

5. В случай че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, собственикът се задължава да му възстанови цената на стоката по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от собственика да се извършва по банков път, независимо от използваното от потребителя платежно средство за заплащане на съответната поръчка. Собственикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

6. Потребителят може да използва, но не е длъжен, Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.

7. Потребителят следва да изпрати на собственика стоката, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил собственика за отказа си от договора от разстояние.
Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде обратно стоката на собственика преди изтичането на 14-дневния срок.