Гаранционни условия

mebeldecor.bg

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че собственикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Собственикът предоставя информация за гаранционни срокове на закупената стока, както и посочва всички условия на предоставената търговска гаранция. Собственикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции. Предоставената от собственика гаранция предоставя допълнителни юридически права, които по никакъв начин не засягат и противоречат на определените със закон права.

2. Собственикът препоръчва монтажът на закупената стока да се извършва от оторизиран от него фирмен сервиз/служител. В случай че потребителят не използва услугата за монтаж на закупената стока, той трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема. При неясноти или проблеми потребителят трябва да се свърже със собственика по електронна поща: shop@mebeldecor.bg, или по телефон 0893 000 158.

3. Обхватът на гаранцията е посочен в приложената гаранционна карта на всеки продукт в електронния магазин.

4. Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години, посочен в приложената гаранционна карат към всеки продуктзакупен от електронния магазин. За упражняване на правата си по законовата гаранция и предявяване на рекламация следва покупката да се удостовери с оригиналната касова бележка и/или данъчна фактура.

5. При предявена претенция по предоставената гаранция, собственикът ще огледа стоката и ще прецени дали гаранцията я покрива. По свое усмотрение собственикът ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същата или аналогична. В тези случаи собственикът поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от собственика. Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на собственика. Ако съответната стока вече не се предлага, собственика ще осигури подходящ заместител, който ще определи по собствена преценка.

6. Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не покриват повреди причинени при транспорт на поръчката от клиента, качване на поръчката от клиента, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/ извършен) от страна на потребителя. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда.

7. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция в случай на:

7.1. непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи.
7.2. при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от собственика сервизен (монтажен) център;
7.3. в случай на повреди/дефекти, причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);
7.4. в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
7.5. в случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/извършва монтаж на детайла/продукта;
7.6. при несъдействие от страна на потребителя и непредставяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното (снимков материал и др.);
7.8. гаранцията не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).
7.9. предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

8. Стоките и услугите, посочени в уебсайта, са ограничени само до посочените в уебсайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски.

9. За да се възползва от гаранцията, е необходимо потребителят да следвате инструкциите за поддръжка на съответния артикул. Всички инструкции за поддръжка потребителят би могъл да намери приложени към закупената стока.

10. Гаранционните сертификати, издадени от собственика ще се изпращат на потребителя на хартиен носител заедно с поръчания продукт и биха могли да бъдат предоставяни в електронен формат на посочена от Клиента електронна поща или чрез добавянето им в акаунта на потребителя.

11. Потребителят е длъжен да актуализира регулярно данните в потребителския си профил и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като собственикът ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Потребителят следва да има предвид, че собственикът не и няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

12. В случай, че потребителят не уведоми собственика за липсата на гаранционния сертификат на стоката в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на електронна поща: shop@mebeldecor.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Собственика.